1 Ton – 2 Ton – 3 Ton different sizes of garden trailers